top of page

Pam mae cyffyrddiad cariadus yn fuddiol i fabanod? Why is loving touch beneficial for babies?

Updated: Mar 29

Cyffyrddiad Cariadus ~ Loving Touch


Cyn cychwyn ar ddefnyddio technegau tylino gyda'ch babi, un o'r elfennau pwysig cychwynnol yw paratoi eich babi ar gyfer cael eu cyffwrdd. Un ffordd effeithiol o wneud hyn yw cyffyrddiad cariadus. Wrth ddarparu cyffyrddiad cariadus cyn tylino mae'n rhoi moment gwerthfawr i chi gysylltu gyda'ch babi tra hefyd yn rhoi mewnbwn sensori:


Teimlo - eich cyffyrddiad

Gweld - eich gwyneb hapus

Clywed - eich llais a sgwrsio

Arogli - eich arogl personol


(Dim rhyfedd bod ‘na fabis bach yn cysgu ar ddiwedd y sesiwn!)


Mae’r cyfathrebu arbennig hyn yn ran bwysig o’r broses ymlyniad diogel (attatchment) er mwyn bondio o’r cychwyn cyntaf.


Os hoffech ddysgu mwy am dylino eich babi mewn grŵp bach croesawgar o famau eraill, mae ganddo ni gyrsiau tylino babi yn dod i fyny ym Môn a Gwynedd.

  • Dyddiau Mercher yn Braf, Dinas Dinlle, tu allan i Gaernarfon.

  • Dyddiau Gwener yn y Neuadd Goffa, Llanfairpwll, 10 munud o Llangefni, 5 munud o Fangor.

Before starting to massage your baby, one of the most important elements is preparing your baby for your touch. One effective way to prepare them is loving touch. Taking a few valuable moments to connect to your baby can also provide sensory input:


Feeling - your touch

Seeing - your happy face

Hearing - your voice/little chats

smelling - your personal scent


(No wonder there are sleeping babies at the end of the session!)


This special communication is an integral part of secure attatchment for bonding with your baby from the start.


If you would like to learn more about massaging your baby in a small, friendly group with other local mums, we have baby massage courses coming up on Anglesey and Gwynedd.

  • Wednesdays at Braf, Dinas Dinlle, just outside Caernarfon.

  • Fridays at Neuadd Goffa, Llanfairpwll, 5 minutes from Llangefni and Bangor.


3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page