top of page

Mwy am Leri

Baby and me yoga, baby yoga, ioga babi

Haia, Leri ydw i - athrawes, gwraig, ac yn bwysicach oll mam (i blentyn bach dwy oed bywiog iawn) Rwy’n caru mynd am dro, tynnu lluniau, paentio ac wrth gwrs ioga. 

 

Mae gen i angerdd dros ddatblygiad babanod a phlant yn ogystal â chefnogi rhieni a gofalwyr i neilltuo amser ar gyfer eu lles eu hunain. 

 

Ar ôl fy mhrofiad fy hun o iselder ôl-enedigol, mae wedi bod yn ymdrech i greu cymuned gynhwysol lle mae cymorth ar gael i bawb. 

 

Graddiais o Brifysgol Bangor gyda BA Anrhydedd mewn Hanes, ac yna fy TAR mewn Addysg. Mae gen i 13 mlynedd o brofiad o weithio gyda phlant fel cynorthwyydd addysgu ac yna fel athrawes gymwysedig.

Wrth addysgu yn yr ystafell ddosbarth, sylweddolais fod angen ymagwedd holistaidd at addysg. Yna hyfforddais i ddod ag ioga a meddwlgarwch i'r plant ac roedd effaith yr arferion hyn ar eu lles corfforol, meddyliol ac emosiynol yn rhyfeddol. 

 

Roedd cyfnod mamolaeth yn ystod y cyfnod clo yn sicr yn wahanol. Yn hytrach na mynychu grwpiau babanod lleol a gwneud ffrindiau gydol oes gyda mamau tro cyntaf eraill - roedd yr holl grwpiau babanod a digwyddiadau ar-lein.  

 

Dyma sut wnes i ddarganfod yr hud o ioga a thylino babi trwy fynychu dosbarth ar-lein. Wrth i mi dylino fy mabi a symud drwy’r dilyniannau ioga, diflannodd fy mhryderon fel mam newydd. Roeddwn i'n gallu bod yn y foment gyda fy mabi a dod o hyd i eiliadau o dawelwch a llawenydd pur wrth i ni fondio. Cysgodd am 3 awr yn syth ar ôl ei sesiwn tylino babanod cyntaf! Roedd y profiad hwn wedi fy ysbrydoli gymaint nes i mi benderfynu hyfforddi i ddysgu ioga a thylino babi. 

 

 

 

Un o'r rhesymau pam y creais Iogis Bach yn ôl yn 2021 oedd sicrhau bod gan bob un ohonom fynediad a chyfle i greu cysylltiadau mewn cymuned groesawgar o rieni o'r un meddylfryd tra hefyd yn arafu a blaenoriaethu ein lles meddyliol a chorfforol.

 

Mae rhywun arall mewn sefyllfa debyg bob amser, ac felly hoffwn greu'r gofod hwnnw fel y gall pobl ddod at ei gilydd, cysylltu â theimlo eu bod yn cael eu cefnogi. 

 

Rwyf wrth fy modd yn cefnogi rhieni a'u rhai bach trwy ddysgu sgiliau iddynt arafu, ymlacio a sylwi ar yr eiliadau bach hynny sy'n gwneud i ni deimlo'n dda. 

 

Mae fy holl ddosbarthiadau a chyrsiau yn rhoi pwyslais cyfartal arnoch chi fel rhiant yn ogystal â'ch babi. Rydym yn ymarfer technegau ymwybyddiaeth ofalgar ac ymlacio i'ch helpu i ailosod a dadflino yn feddyliol, yn gorfforol ac yn ysbrydol. 

mum group, baby group, socialise with mums
Yoga Alliance Professionals Specialist Teacher, Pregnancy Yoga Teacher
Pregnancy yoga teacher

You can view a full list of my training and qualifications below:
 

bottom of page